Шрифти

Код модуля: 
ДОА_6104_С01
Тип модуля: 
Обов’язковий.
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 год. (кредитів ЄКТС — 2) ауд. 32 год.
Лектори: 
асистент Васьків-Кукул О.Г.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні терміни і поняття типографіки; орієнтуватися у етапах розвитку історії письма та шрифтів від найдавніших часів до наших днів; розрізняти типи шрифтових гарнітур.
  • вміти виконувати написи за допомогою плакатних пер, пензлів, креслярського приладдя, відтворювати у графічних роботах історичні взірці письма, володіти технікою колажу, виконати проект авторського шрифту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • проектна графіка
  • композиція
Зміст навчального модуля: 
Історія розвитку письма та шрифтів – історія письма найдавніших цивілізацій, розвиток кирилиці та латинки в добу Середньовіччя, шрифти епохи Відродження, Бароко, Класицизму, Модерну, шрифти ХХ століття і революція друкарських технологій. Основи каліграфії. Базові поняття типографіки, екранні та друкарські шрифти. Виконання історичних та технічних шрифтів в ході практичних завдань, проектування авторського шрифту.
Рекомендована література: 
  1. Обідняк, М.М. Шрифти архітектурно-художні. Методичні вказівки, Львів, видавництво НУ «Львівська політехніка», 2003 р. — 36 ст.
  2. Шпаковский, Ю.Ф. Шрифты. Справочное пособие дизайнера / Минск: Харвест, 2006. — 336с.
  3. Лесняк В.І. Модерністські і постмодерністські шрифти: 44 оригінальних шрифти. — Х.: Колорит, 2006. — 148 с.: іл..
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (70%): практичні завдання.
  • підсумковий контроль (30%): курсова робота.
Мова навчання: 
українська