Сховища даних та довідково-інформаційні фонди

Код модуля: 
СКІД_6032_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90, аудиторні години — 48 (лекції — 32 год., лабораторні роботи — 16 год.), кредитів ЄКТС — 3.
Лектори: 
к. т. н., доцент Кравець Руслан Богданович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • основні поняття та елементи баз даних;
 • види систем управління;
 • особливості проектування баз даних;
 • термінологію;
 • стійкі звороти та кліше.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація баз даних та знань,
 • Комп’ютерні інформаційні мережі,
 • Інформаційні технології (обчислювальна техніка та програмування);
 • Інформаційний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Початкові навички роботи. Робота з таблицями. Створення запитів баз даних. Використання форм. Формування запитів. Проектування макросів.
Рекомендована література: 
 1. Черноватий Л. М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ярощук І.П. Переклад англомовної економічної літератури. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — Вінниця. НОВА КНИГА, 2007. — 416 с.
 2. Черноватий Л. М., Карабан В.І., Пенькова І.О., Ліпко І.П. Переклад громадянсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людинеи. / За редакцією Черноватого Л. М., Карабана В.І. Навч. посібник. — Вінниця: Нова книга, 300 с. — 272 с.
 3. Ромашко С. М. Інформаційні технології в державному управлінні. — Львів: ЛІДУ НАДУ, 2007.
 4. Маторин С. И. Аналіз и моделирование бізнес-систем: системологическая обьективно-ориентированая технология. — Х.: ХНУРЭ, 2002. 4. Томашевський В. М. Моделювання систем. — К., 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 балів), лабораторні роботи.
 • Контрольний захід (60 балів), екзамен (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська