Схемотехніка систем керування

Код модуля: 
МАМ_8008_СО2
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4 ); аудиторних годин — 64 (лекції — 32; лаб. роботи — 32); сам. робота — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Зелінський Ігор Дмитрович
Результати навчання: 
Знати:
  • можливості аналогової, цифрової та мікропроцесорної техніки;
  • апаратне та програмне забезпечення мікропроцесорної техніки.
Вміти:
  • використовувати та експлуатувати типові схеми систем керування;
  • розраховувати аналогові та цифрові електронні вузли систем керування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Поперередні: Електроніка та мікропроцесорна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Аналогова техніку (Оперційний підсилювач, багатокаскадні підсилювачі, перетворювачі електричних сигналів), мікоконтролери (Будова, особливості роботи та програмування мікроконтролерів РІС), цифрова техніка (Комбінаційні логічні схеми. Логічні схеми з пам’яттю. Тригери, регістри, лічильники, шифратори, дешифратори, мультиплексори, демультиплексори), програмовані логічні контролери (Будова, особливості використання та програмування).
Рекомендована література: 
  1. Програмовані електронні реле керування Навчальний посібник / М. В. Бурштин-ський, В. І. Крецула, М. В. Хай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 228 с.
  2. Предко М. Справочник по PIC-микроконтроллерам: Пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2002; «Издательский дом «Додэка-XXI», 2002. — 512 с.
  3. Зельдин Е. А. Цифровые интегральные микросхемы и информационно-измерительная аппаратура. — Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25 % — захист лабораторних робіт).
  • Підсумковий контроль (75 % — іспит).
Мова навчання: 
українська