Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації, частина 1

Код модуля: 
ЗІ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Кеньо Галина Володимирівна
Результати навчання: 
  • знати фізичні основи роботи, принципи побудови, характеристики і параметри електронних приладів, основні методи аналізу, синтезу і розрахунку електронних пристроїв з використанням, як дискретних компонентів, так і інтегральних мікросхем;
  • уміти застосовувати електронні елементи при побудові електронних вузлів та пристроїв технічних засобів захисту інформації, проектувати електронні вузли та пристрої.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основи напівпровідникової електроніки. Електричні напівпровідникові переходи. Напівпровідникові діоди. Біполярні транзистори. Польові транзистори. Різновиди напівпровідникових приладів. Оптоелектроніка. Функціональна електроніка. Інтегральні мікросхеми.
Рекомендована література: 
  1. «Електроніка та мікросхемотехніка». В 2 ч. Ч.1. Електроніка. Конспект лекцій. / Укл.: Кеньо Г.В. — Львів: 2009. — 176 с.
  2. «Електроніка та мікросхемотехніка» В 2 ч. Ч.2. Аналогова схемотехніка. Конспект лекцій. / Укл.: Кеньо Г.В., Собчук І.С. — Львів: 2009. — 220 с.
  3. В.А.Скаржепа, А.Н.Луценко. Электроника и микросхемотехника. Учебн. пособие. — Киев: ВШ. 1989.
  4. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки: Навч. Посіб. — К.: Виша шк., 2004. — 431 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота.
  • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська