Сертифікація та акредитація

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., асистент Вовк Л. І.
Результати навчання: 
Засвоєння теоретичних засад сертифікації та акредитації та вивчення основних нормативних документів, що стосуються сертифікації продукції та акредитації лабораторій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Метрологія і стандартизація,
  • Водопостачання і водовідведення.
Зміст навчального модуля: 
Управління якістю. Етапи створення та розвитку систем якості продукції та методів їх забезпечення. Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. Стандартизація як нормативна база сертифікації продукції, процесів та послуг. Міжнародні та національна організації по стандартизації. Правові та науково-методичні основи сертифікації. Українська Державна Система сертифікації. Сертифікація спеціалізованого обладнання в системі Укр. СЕПРО. Атестація виробництва та випробування лабораторій. Міжнародні системи управління якістю. Акредитація органів з оцінки відповідності.
Рекомендована література: 
  1. Сертифікація // Бичківський Р. В. та ін. — Львів, ДУЛП, 2001. — 264 с.
  2. Принципи, методи та досвід роботи у сфері забезпечення якості і сертифікації: системи якості, правила сертифікації та акредитації // Койфман Ю.І. та ін. Посібник. Львів — Київ, 1995.
  3. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи (в трьох томах). — Київ, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, КР — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська