Сертифікація та акредитація

Код модуля: 
БКМ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна ількість — 72 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — ; 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доц. Кархут І. І.
Результати навчання: 
Набуття знань з основ систем сертифікації та акредитації, знати основні цілі та завдання сертифікації, вміти розробляти та оформляти всі нормативно-технічні документи з акредитації та сертифікації, добре володіти стандартами УкрСЕПРО; вміти проводити сертифікаційні випробування та володіти теоретичними навиками з акредитації органів сертифікації та випробувальних лабораторій в системі УкрСЕПРО; освоїти основні поняття і терміни акредитації та інші питання, які дають можливість сформувати у студентів метрологічне мислення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Порядок проведення сертифікації продукції, атестації аудиторів. Атестація виробництва та сертифікація систем якості. Сертифікаційні випробування продукції. Загальні положення про сертифікацію систем якості. Визнання сертифіката інших систем та нагляд за показниками продукції. Порядок проведення сертифікації систем якості. Конфіденційність та апеляції при сертифікації. Оплата робіт. Визнання сертифікатів систем якості та технагляд за ними. Порядок розроблення проектної документації. Вимоги до випробувань на атестованому виробництві. Комплектація партій та реєстрація результатів випробувань на атестованому виробництві. Технагляд, перевірка атестованого виробництва, конфіденційність та апеляції. Реєстр системи сертифікації. Порядок реєстрації та правила ведення реєстру систем УкрСЕПРО. Реєстрація об’єктів добровільної сертифікації. Загальні положення процедури визнання сертифікатів на імпортовану продукцію. Процедура визнання сертифікатів на імпортовану продукцію. Основні положення угод про визнання сертифікатів на імпортовану продукцію.
Рекомендована література: 
  1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
  2. ДСТУ 2462-94. Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.
  3. ДСТУ ІSO 9004-1-95. Управління якістю та елементи системи якості. Ч.І. Настанови.
  4. Бичківський Р. В. та інші Управління якістю. Сертифікація.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 80 балів.
  • Поточний контроль: ККР — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська