Сенсори в мехатроніці, частина 2

Код модуля: 
ПТМ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 36 (лекції- 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дейнека Ростислав Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати класифікацію фізичних величин, фізичні принципи дії, будову, особливості роботи та застосування мехатронних сенсорів, які використовуються для вимірювання фізичних величин.
 • уміти аналізувати фізичні принципи дії, будову та особливості роботи мехатронних сенсорів, виконати експериментальне дослідження характеристик сенсорів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: загальна фізика, технічна механіка, розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, елементи електронних пристроїв.
 • кореквізити: електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки, основи електронної схемотехніки, перетворювальні пристрої мехатроніки
Зміст навчального модуля: 
дати студентам знання з фізичних принципів будови та особливостей роботи мехатронних сенсорів, які використовуються для вимірювання фізичних величин
Рекомендована література: 
 1. Ж. Аш. Датчики измерительных систем. В 2-х т. Москва:, «Мир», 1992.
 2. J. W. Gardner. Microsensors. UK, 1994.
 3. К. Бриндли. Измерительные преобразователи. М., «Энергоатом издат», 1991.
 4. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики. Изд-во «Энергия», Москва., 1978.
 5. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. -Москва: Энергия, 1978.
 6. Справочник. Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара. Под ред. В.В.Клюева. — Москва: Машиностроение, 1978.
 7. В.Я. Распопов Приборы первичной информации. Микромеханические приборы. Уч. пособие. Тульский Гос. университет. Тула, 2002 г. 392с.
 8. MEMS/NEMS: micro electromechanical systems / nano electro mechanical systems. Edited by Cornelius T. Leondees. Vol. 2,5. University of California, Los Angeles, USA, 2005
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська