Сенсори в мехатроніці, частина 1

Код модуля: 
ПТМ_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 52 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дейнека Ростислав Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати класифікацію фізичних величин, фізичні принципи дії, будову, особливості роботи та застосування мехатронних сенсорів, які використовуються для вимірювання фізичних величин.
 • уміти аналізувати фізичні принципи дії, будову та особливості роботи мехатронних сенсорів, виконати експериментальне дослідження характеристик сенсорів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • загальна фізика,
 • технічна механіка,
 • розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів,
 • елементи електронних пристроїв.
кореквізити:
 • електромеханічні та оптикомеханічні вузли мехатроніки,
 • основи електронної схемотехніки,
 • перетворювальні пристрої мехатроніки.
Зміст навчального модуля: 
Дати студентам знання з фізичних принципів будови та особливостей роботи мехатронних сенсорів, які використовуються для вимірювання фізичних величин.
Рекомендована література: 
 1. Ж. Аш. Датчики измерительных систем. В 2-х т. Москва:, «Мир», 1992.
 2. J. W. Gardner. Microsensors. UK, 1994.
 3. К. Бриндли. Измерительные преобразователи. М., «Энергоатом издат», 1991.
 4. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики. Изд-во «Энергия», Москва., 1978.
 5. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. -Москва: Энергия, 1978.
 6. Справочник. Приборы и системы для измерения вибраций, шума и удара. Под ред. В.В.Клюева. — Москва: Машиностроение, 1978.
 7. В.Я. Распопов Приборы первичной информации. Микромеханические приборы. Уч. пособие. Тульский Гос. университет. Тула, 2002 г. 392с.
 8. MEMS/NEMS: micro electromechanical systems / nano electro mechanical systems. Edited by Cornelius T. Leondees. Vol. 2,5. University of California, Los Angeles, USA, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма.
Мова навчання: 
українська