САПР технологічних процесів механічної обробки

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. робота — 32).
Лектори: 
к. т. н., асистент Лясковська Соломія Євгенівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: моделювання структури технологічного процесу, принципи прийняття рішень при технологічному проектуванні, оптимізацію технологічних процесів, склад та структуру САПР технологічних процесів;
  • уміти: створювати маршрутно — операційні технологічні процеси, кодувати інформацію про заготовку деталі, проектувати деталі складної форми та складати технологічні процеси обробки деталей.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Класифікація САПР технологічних процесів механічної обробки, моделювання структури технологічного процесу. Принципи прийняття рішень при технологічному проектуванні. Види забезпечення САПР технологічних процесів. Проектування маршруту. Загальний підхід до проектування.
Рекомендована література: 
  1. Кондаков А. САПР технологических процессов / Кондаков А.- Москва, Академия, 2008. — 272 с.
  2. Ушаков Денис Введение в математические основы САПР / Ушаков Д. — ДМК Пресс, 2012.- 208 с.
  3. Высогорец Я. В. САПР ТП «Вертикаль»: Учебное пособие для самостоятельной работы/ Высогорец Я. В. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2012. — 48 с.
  4. Норенков И. П., Маничев В. Б. Основы теории и проектирования САПР/ Норенков И. П., Маничев В. Б. — М.: Высш. шк., 1990. — 335 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, дифференційований залік): залікова контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська