Санітарно-технічне обладнання будівель (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Орел В. І.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з проектування і розрахунку систем холодного і гарячого водопостачання та водовідведення житлових будинків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна механіка рідини і газу,
  • Водопостачання і водовідведення,
  • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Системи холодного і гарячого водопостачання житлового будинку. Необхідний напір на вводі в будинок. Ввід водопроводу в будинок. Водомірний вузол. Гідравлічний розрахунок внутрішньої мережі холодного водопроводу. Установки для підвищення напору. Гідравлічний розрахунок внутрішньої мережі централізованого гарячого водопроводу. Гідравлічний розрахунок внутрішньої мережі водовідведення. Гідравлічний розрахунок дворової каналізації.
Рекомендована література: 
  1. Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с.
  2. Кравченко В. С., Гіроль М. М., Мацнєва Т. С. Водопостачання і водовідведення: Підручник. — Рівне: НУВГП, 2007. — 432 с.
  3. Добрянський І.М., Дмитрів Г. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсового проекту — 30 балів.
  • Контрольний захід: захист курсового проекту — 70 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська