Санітарно-технічне обладнання будівель

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Орел В. І.
Результати навчання: 
Засвоєння основ проектування і розрахунку внутрішніх систем холодного, гарячого та протипожежного водопостачання, водовідведення і водостоків житлових будинків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна механіка рідини і газу,
  • Водопостачання і водовідведення,
  • Гідравлічні та аеродинамічні машини.
Зміст навчального модуля: 
Системи холодного, гарячого і протипожежного водопостачання будівель. Основні елементи та схеми внутрішнього водопроводу. Гарантійний, необхідний на вводі в будівлю та вільний напори. Вводи водопроводу в будівлі. Водомірні вузли. Проектування і гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу. Установки для підвищення напору. Централізовані і місцеві системи гарячого водопостачання будівель. Основні елементи внутрішньої каналізації. Проектування і гідравлічний розрахунок внутрішньої каналізації. Водостоки будівель. Основні елементи та схеми водостоків. Проектування і гідравлічний розрахунок водостоків.
Рекомендована література: 
  1. Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с.
  2. Кравченко В. С., Гіроль М. М., Мацнєва Т. С. Водопостачання і водовідведення: Підручник. — Рівне: НУВГП, 2007. — 432 с.
  3. Добрянський І.М., Дмитрів Г. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів; практичні заняття — 10 балів.
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська