Санітарно-гігієнічні основи спеціальності

Код модуля: 
ТГВ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год., лекції — 32 год., 2 кредита ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Омельчук О. В.
Результати навчання: 
Гігієна, як медична дисципліна, що вивчає загальні закономірності впливу на організм людини різноманітних факторів довкілля і розробляє оздоровчі заходи, спрямовані на послаблення або припинення негативної дії цих факторів в умовах денатурації навколишнього середовища, виникнення глобальних екологічних проблем, посідає значне місце в підготовці базової вищої освіти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вентиляція»,
 • «Моніторинг довкілля та інженерні методи захисту біосфери»,
 • «Будівельна теплофізика».
Зміст навчального модуля: 

Предмет і завдання гігієни і санітарії. Методи гігієнічних досліджень. Загальні поняття про здоров’я та хворобу Вплив факторів навколишнього середовища на здоров’я людини. Методи дослідження факторів виробничого середовища. Структура санепідемслужби. Основи санітарного законодавства, види санітарно-законодавчих документів. Місце та значення нормування в гігієнічній науці та санітарній практиці.Гігієнічний норматив. Види існуючих гігієнічних нормативів. Визначення гігієнічного нормативу. Методологічні принципи гігієнічного нормування. Загальна схема досліджень для наукового обгрунтування гігієнічного нормативуМікроклімат та вплив його параметрів на організм людини. Теплообмін людського організму. Основні закономірності та критерії оцінки теплового стану людини при різних рівнях та співвідношеннях мікрокліматичних факторів. Вода і грунт. Їхнє нормування та гігієнічне значення. Гігієнічна характеристика джерел водопостачання. Нормативні документи. Що регламентують гігієнічні вимого до якості води, джерел водопостачання та питної води.
Хімічний склад води, гігієнічна оцінка її складових. Захворювання, пов’язані з хімічним складом води, їх профілактика. Вода як фактор передачі інфекційних захворювань. Показники епідеміологічної безпеки води. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до доброякісної питної води.
Сучасні засоби та методи очистки, знезаражування питної води.
Теоретичні основи та сучасні методи санітарної охорони водоймищ. Організація та методика запобіжного та поточного санітарного нагляду в галузі водопостачання населення. Гігієнічне значення грунту. Поняття про грунтоформуючі фактори. Механічний склад та фізичні властивості грунту. Нормування грунту. Грунт як фактор передачі інфекційних захворювань. Процеси самоочищення грунту, їх гігієнічне значення.

Рекомендована література: 
 1. Габович Р. Д. Гигиена. — Киев. Вища школа, 1983. — 320 с.
 2. Гримитлин М. И. Распределение воздуха в помещениях. — М.: Стройиздат, 1982.
 3. Пирумов А. И. Очистка воздуха. — М.: Стройиздат, 1981.
 4. Воздух рабочей зоны. Общи санитарно-гигиенические требования: ССБТ ГОСТ 12.1.005-76. — М.: Изд-во стандартов, 1977.
 5. Даценко І. І., Пластунов Б. А. Загальна гігієна. — Львів. 1991. — 304 с.
 6. Даценко І. І. Жива вода. Львів. 1984, 132 с.
 7. Эльтерман В. М. Вентиляція химических производств. — М.: Химия, 1980.
 8. Рымкевич А. А., Халамайзер М. В. Управление системами кондиционирования воздуха. — М.:Машиностроение, 1977.
 9. Основи предупредительного санитарного надзора. / Под ред. Е. И. Гончарука/ Вища школа 1985, 380 с.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: аудиторні заняття.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська