Санація і ремонт будівель

Код модуля: 
БВ_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 30 год., лекції — 18 год., 0,8 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., Назаревич Б. Л.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен:
  • Засвоїти: методи усунення біологічної корозії в будівлях, причини, що викликають зволоження та ушкодження будівельних конструкцій солями, методи оздоровлення та осушення будівель, методи ремонту бетонних та з/бетонних поверхонь.
  • Вміти: провести експертизу заволожених об’єктів, визначити джерела замокання будівельних конструкцій та розробити міроприємств по їх усуненню, запроектувати санітарно осушують , гідроізоляційну систему (системи), систему ремонту бетонних та з/бетонних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технологія будівельного виробництва,
  • Будівельне матеріалознавство,
  • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем,
  • Основи технології ремонтно-будівельних робіт,
  • Технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій,
  • Утримання та використання міської забудови
Зміст навчального модуля: 
Що таке інженерна реставрація пам’яток архітектури та які задачі вона вирішує? Сучасні проблеми інженерної реставрації пам’яток архітектури. Характеристика основних несучих конструкцій старих будівель та пам’яток архітектури. Оцінка інженерно-геологічних умов історичних територій та їх роль в збереженні пам’яток архітектури. Вплив сучасних геологічних процесів та стійкість історичних територій. Зміна вологих балансу грунтів на яких сформовано пам’ятки архітектури. Причини та результати зволоження стін. Вологість стін. Джерела заволоження конструктивів будівель. Засолення – фактор руйнування старих будинків. Мікроорганізми, що розвиваються в будівлях. Вплив домашнього гриба на цеглу, бетон, розчин. Вплив домашньо гриба на живі організми. Способи боротьби з комахами-шкідниками будівельних дерев’яних конструкцій. Методи усунення біологічної корозії в будівлях. Основні правила ведення робіт щодо анти грибкових міроприємств. Методи усунення біологічної корозії. Нагляд та прийомна робіт по усуненню біологічної корозії. Фізичні умови супроводжуючі ушкодження будівель домашнім грибом та комахами-шкідниками. Дифузія та конденсація водяної пари всередині стіни. Дифузія водяної пари. Капілярний рух вологи. Висихання стін. Інші види корозії. Корозія арматури викликана карбонізацією. Рух процесу карбонізації. Міроприємства по захисту бетону. Ізоляція будівельних конструкцій, що контактують з грунтами. Гідроізоляційнй матеріали та їх характеристика. Гідроізоляція сучасних будівель.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська