Рисунок, живопис, скульптура (частина 3)

Код модуля: 
ДОА_6074_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторних годин — 60 (практичні заняття — 60).
Лектори: 
доцент Шеремета Я. Г.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні принципи конструктивного рисунку та живописної композиції, засоби побудови об’ємної форми на площині, закономірності сприйняття; принципи перспективного зображення моделі та її компонентів; закономірності стану освітлення предмета (світло, блік, напівтінь, рефлекс, власна і падаюча тінь); загальну структуру голови людини, прийоми лінійного, світлотіньового рисунку та живописного етюду
 • уміти виконувати рисунки та живописні етюди з натури; приймати оптимальне композиційне рішення; правильно визначити пропорції зображуваного об’єкта; вирішувати проблему об’ємності та просторовості зображення тоном, лінією, кольором
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • проектна графіка,
 • архітектурна графік
а кореквізити:
 • архітектурна композиція,
 • архітектурне проектування
Зміст навчального модуля: 
 • Засвоєння навичок лінійної та повітряної перспективи. Рисування живої голови та фігури людини, вивчення анатомії людини.
 • Вивчення кольору та тону під час живопису натюрмортів та постановок з натурниками
Рекомендована література: 
 1. Василенко Ф.І. Образотворчі методи відображення архітектурно-мистецької спадщини та пейзажних мотивів: Посібник. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2005.
 2. Шеремета Я.Г. Академічний живопис натюрмортів. — Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2005.
 3. Анисимов Н.Н. Основы рисования. Учеб. пособие для вузов. — М.: Стройиздат, 1977.
 4. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок. — К.: Техніка, 1997. — 220с.
 5. Кирцер Ю. Рисунок и живопись. — М.: Высшая школа, 1992. — 268с.
 6. Натюрморт: Пособие для студентов / Ред. Н.Н.Ростовцев. — М.: Просвещение, 1974.
 7. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. — М.: Просвещение, 1976.
 8. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. — М.: Стройиздат, 1983.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): графічні роботи, зарисовки
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська