Рисунок на пленері (практика)

Код модуля: 
РРАК_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години —2
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • самостійно вибирати об’єкт, для рисунку, його ракурс та масштаб
 • передавати на площині характер форми, пропорційні співвідношення, об’єм, перспективу, фактуру моделі, світлотінь.
 • володіти методикою виконання короткочасних рисунків в різних техніках самостійно швидко і якісно їх виконувати
 • сформувати та розвинути основи авторського стилю графіки
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: основи проектної графіки, рисунок
 • кореквізити: - проект реставрації, моделювання архітектурної деталі
Зміст навчального модуля: 
Виконання ряду етюдів: архітектурної деталі, порталу, розетки, кронштейну, маскарону, та ін на вибір студента. Етюди виконуються в різних техніках та матеріалах: папір білий, кольоровий, черпаний, тонований, фактурний. Матеріали - вугілля, сангіна, соус туш, перо, пендзель олівець, грифель, пастель.
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993.
 2. Зайцев К.Г. Современная архитектурная графика. М.: Наука 1969.
 3. Свидерский М.В. Малые архитектурные формы. Киев: Будівельник, 1976.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська