Рисунок , частина 8

Код модуля: 
ДОА_6088_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48.
Лектори: 
 • ст. викладач Радомська В. Р.,
 • ст. викладач Бучковська І. Ю.,
 • ст. викладач Кузьмич В. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен знати: Мета вивчення курсу «Спеціалізований рисунок»:
 • оволодіти засадами живописно-графічної подачі проектно-дизайнерської документації.
 • застосування набутих знань з академічного живопису та рисунку, історії мистецтва для подачі та вираження своєї ідеї на основні аналізу, відбору, синтезу
 • оволодіти основами стилістично-рисункової і живописної аналітики, основними методами копіювання та інтерпретування в галузі дизайну і сучасного архітектурного проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • живопис,
 • рисунок,
 • пленер,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • шрифти,
 • основи комп’ютерної графіки,
 • історія дизайну,
 • основи декоративно-ужиткового мистецтва.
Зміст навчального модуля: 
«Спец. рисунок» — оволодіти різноманітними графічно-стилістичними засобами передачі природно ландшафтних об’єктів та досягнень промислово-виробничої діяльності людства.
Рекомендована література: 
 1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка — М.1981.
 2. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки (1,2 т) — л.1996р.
 3. Соколова М.Н. Труд иконописца М. 1998
 4. Алексеев А.М. Копируем картины великих мастеров. — 2008.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття в музеях Львова, теоретично-практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — худож. перегляд І-х з-нь (ІІ-і роб.)
 • підсумковий контроль — диференційований залік (ІV роб.)
Мова навчання: 
українська