Рисунок , частина 3

Код модуля: 
ДОА _6042_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 год. (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 64
Лектори: 
ст.викл. Лесюк К.В.,ст.викл. Скиба Б.Н.
Результати навчання: 
Завдання предмету вбирає в себе питання композиційних засад, правил перспективи, пропорційних відношень, теорії освітлення, знань пластичної анатомії, питань аналізу і синтезу, технічних прийомів, графічно-художніх засобів, стилістики, а також декоративного відбору та інтерпитації натури. Особлива увага звертається на проблеми рівноваги, контрасту, ритму, статики, динаміки, смислового центру. Важливими є графічна виразність та оригінальність рішення при умовно-декоративному трактуванні натури та її нтерпритації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Композиція, основи перспективи, пластична анатомія
Зміст навчального модуля: 
  • Череп людини(конструктивно-структурний рисунок, світло-тіньовий, лінійний, начерки, графічно-декоративна трансформація);
  • Графічно-декоративне зображення на основі мотивів живої природи;
  • Рисунок маски «Давид»;
  • Зарисовки цільної узагальненої античної голови з контрастним освітленням
Рекомендована література: 
  1. Ростовцев Н.Н. «История методов обучения рисованию». Зарубежная школа рисунка — М.1981.
  2. «Школа изобразительного искусства»- багатотомник. Москва
  3. Кириченко М.А., Кириченко І.М. , «Основиобразотворчої грамоти». Киїів. 2002р.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль
  • оцінювання завдань в кінці семестру 100%
Мова навчання: 
українська