Рибогосподарські споруди

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., доцент Чернюк В. В.
Результати навчання: 
Підготовка спеціаліста до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи при будівництві та експлуатації рибогосподарських споруд з урахуванням вимог з охорони навколишнього середовища та раціонального використання водних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини та газу,
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна гідрологія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Механіка ґрунтів, основи та фундаменти,
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини, насосні станції,
 • Водопровідні мережі та споруди.
Зміст навчального модуля: 
Біологічні основи організації ставкового розведення риб. Типи, системи та форми ставкового господарства. Організація ставкових рибних господарств. Класифікація водойм, що їх використовують під ставкові господарства. Стави цільового та комплексного призначення. Осушувальні заплави водосховищ. Торфові виробки. Кар’єри. Рисові поля. Малі водосховища. Малі озера. Заплавні озера. Впадини. Лагуни. Лимани. Ділянки малих рік. Будова ставків для розведення риб. Споруди і пристрої для внесення добрив, корму та вилову риби. Спеціальні види теплових ставкових господарств (рисо-рибне, карпо-качине).
Рекомендована література: 
 1. Суховерхов Ф. М., Сиверцов Ф. П. Прудовое рыбоводство / Ф. М. Суховерхов, Ф. П. Сиверцов. — М.: Пищевая промышленность, 1975. — 471 с.
 2. Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство. Учебник / Ф. Г. Мартышев. — М.: Высшая школа, 1973. — 428 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, РГР — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська