Розроблення системи адміністрування венчурного підприємства (Курсова робота)

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.е.н., доц. Литвин І.В.
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття венчурного підприємництва та адміністрування венчурного бізнесу;
 • категорії адміністрування венчурного бізнесу;
 • механізм реалізації адміністрування венчурного бізнесу;
 • правове забезпечення адміністрування венчурного бізнесу;
 • методи здійснення адміністрування;
 • методики визначення економічної ефективності адміністрування венчурного бізнесу тощо.
вміти:
 • застосовувати нормативно-правове забезпечення адміністрування венчурного бізнесу;
 • обирати найоптимальніші адміністративні методи сприяння та розвитку венчурного підприємництва;
 • управляти бізнес-операціями венчурного підприємства, приймати рішення для ефективного організування людей та інших ресурсів з метою досягнення загальних цілей і завдань розвитку венчурних фірм;
 • розробляти бізнес-презентації та бізнес-плани для венчурних інвесторів;
 • оцінювати та обирати потенційних індивідуальних та інституційних інвесторів менеджерами підприємств;
 • визначати ефективність фінансування проектів та обирати критерії прийняття адміністративних рішень про доцільність реалізації проектів венчурними інвесторами;
 • формувати обґрунтовані рекомендації та управлінські рішення спрямовані на забезпечення ефективності функціонування венчурних підприємств.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: — .
 • Кореквізит: Адміністрування венчурного бізнесу, Економіка та правове забезпечення діяльності підприємства, Менеджмент та маркетинг.
Зміст навчального модуля: 
 • Розділ 1. Характеристика бізнес-середовища підприємства, що планує залучати венчурний капітал.
 • Розділ 2. Опис системи адміністрування венчурного підприємства.
 • Розділ 3. Визначення потреби та джерел залучення венчурного капіталу.
 • Розділ 4. Фінансове забезпечення та адміністрування венчурного підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Кузьмін О.Є., Литвин І.В., Сухоребська О.Я. Особливості функціонування та контролювання діяльності венчурних організацій: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин, О.Я. Сухоребська // Видавництво «Ліга-Прес» — 2013. — 182 с. ISBN 968-966-397-157-7
 2. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — К: «Знання», 2012. — 350 с.
 3. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с. ISBN 978-617-607-169-3
 4. Литвин І.В. Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль (100%): виконання курсової роботи (80%), захист — усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування у сфері малого підприємництва