Розробка систем державного контролю у сфері економічної конкуренції

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — (сам. роб. — 90)
Лектори: 
доц. Михальчишин Н.Л., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
знати:
 • послідовність проведення аналізу економічної концентрації на певному ринку;
 • способи виявлення негативних наслідків здійснення економічної концентрації та визначення позитивного ефекту для суспільних інтересів;
 • способи формулювання висновків про доцільність та процедуру отримання дозволу на економічну концентрацію, а також здійснення контролю за економічною концентрацією.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Антимонопольне регулювання,
 • теорія галузевих ринків.
кореквізити:
 • Конкурентне право.
Зміст навчального модуля: 
 • Вступ.
 • Характеристика ринкових умов здійснення економічної концентрації.
 • Характеристика здійснення економічної концентрації.
 • Оцінювання наслідків економічної концентрації.
 • Розроблення послідовності дій учасників концентрації для отримання дозволу на концентрацію.
 • Визначення механізмів здійснення контролю за економічною концентрацією.
 • Висновки.
Рекомендована література: 
 1. Михальчишин Н.Л. Аналіз і контроль економічної концентрації: Конспект лекцій. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 160 с.
 2. Антимонопольна діяльність: Підручник/ В.Д. Лагутін, Л.С. Головко, Ю.І. Крегул та ін.; За ред. проф. В.Д. Лагутіна. — К.: КНТЕУ, 2005. — 580 с.
 3. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник. — К.: Таксон, 2004. — 704 с. — (Ex professo).
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Захист курсової роботи (100 %, залік)
Мова навчання: 
українська