Розробка релейного захисту елементів електричних мереж (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доцент Кідиба Віктор Павлович
Результати навчання: 
 • закріпити знання стосовно основних принципів розрахунку параметрів спрацювання та розробки принципових схем пристроїв релейного захисту обладнання електричних мереж: ліній електропересилання, трансформаторів. автотрансформаторів;
 • отримати навички з проектування пристроїв релейного захисту обладнання електричних мереж;
 • вміти: користуватися довідниковою літературою; здійснювати розрахунок параметрів спрацювання та розробку принципових схем пристроїв релейного захисту обладнання електричних мереж: трансформаторів. автотрансформаторів, ліній електропересилання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: —
 • кореквізити: Проектування підстанцій і ліній електричних мереж
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка: Аналіз вихідних даних для проектування пристроїв релейного захисту. Розрахунок струмів коротких замикань. Вибір пристроїв релейного захисту трансформатора (автотрансформатора), ліній електропересилання. Розрахунок параметрів спрацювання релейного захисту трансформатора (автотрансформатора), ліній електропересилання. Висновки Графічна частина: Принципова схема релейного захисту трансформатора (автотрансформатора).
Рекомендована література: 
 1. Правила улаштування електроустановок. 2-е вид., перероб. і доп. — Х: «Форт», 2009. — 736 с.
 2. Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист трансформаторів та автотрансформаторів. — Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 180 с.
 3. Кідиба В.П., Шелепетень Т.М. Захист ліній електропересилання. — Львів: видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 184 с.
 4. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13А. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Схемы. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 112 с.
 5. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Расчеты. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 96 с.
 6. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. — М.: Энергия, 1976. — 560 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК) у формі захисту студентом курсової роботи:
 • поточний контроль — 50%, у тому числі оцінювання під час консультацій самостійності та обгрунтованості прийнятих вирішень — 15%, якість виконання та оформлення пояснювальної записки і графічної частини — 35%;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
українська