Розрахунок величини податків у бізнес-структурах (Курсова робота)

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
д.е.н., проф. Шпак Н.О.
Результати навчання: 
знати: правове регулювання та особливості оподаткування юридичних осіб в Україні; вміти: визначити основні податки, збори та обов’язкові платежі, що сплачують юридичні особи; досліджувати питому вагу сплачуваних податків в загальній сумі поступлень до бюджету.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Бухгалтерський облік
  • Мікроекономіка
  • Фінанси підприємства
  • Менеджмент
кореквізит: Адміністрування податків у бізнес-структурах
Зміст навчального модуля: 
Законодавчі постулати загальної системи оподаткування: терміни сплати та відповідальність платників. Пільги в оподаткуванні ПДВ на території України. Розрахунок та застосування методики сплати єдиного податку. Сутність, законодавча база та методика розрахунку податку на прибуток підприємств. Сутність, правовий механізм та особливості розрахунку ПДВ для підприємств із нульовою ставкою оподаткування. Земельний податок: особливості розрахунку та застосування. Особливості розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів для юридичних осіб. Розрахунок величина мита при імпортних операціях. Відшкодування ПДВ при зовнішньоторговельних експортних операціях. Особливості переходу підприємств із загальної системи на спрощену систему оподаткування і навпаки. Платники податку з реклами та методика його розрахунку. Характеристичні відмінності стягнення податку на прибуток з-поміж юридичних осіб-резидентів та юридичних осіб-нерезидентів. Порядок нарахування і стягнення пені та штрафних санкцій за недоплату ПДВ або/і невчасність сплати. Механізм визначення акцизного збору для підакцизних товарів. Митні преференції в Україні: сутність, механізм застосування та категорії підприємств, що ними володіють. Розрахунок величини ринкового збору. Розрахунок та особливості стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища. Нормативно-правова база та специфіка застосування консолідованої сплати податку на прибуток. Особливості стягнення вивізного мита. Окремий порядок стягнення податку на прибуток операцій особливого виду (страхова діяльність, науково-дослідні та реставраційні роботи у сфері охорони культурної спадщини тощо). Специфіка розрахунку та умови справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища. Розрахунок і специфіка стягнення збору за право на використання місцевої символіки.
Рекомендована література: 
  1. Податковий кодекс України № 2755-17 від 13.03.2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  2. Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалько Л.В. Податки, збори, платежі. Навчальний посібник. — К., 2006. — 352 с.
  3. Глобальна економіка [Текст]: навч. посібник / П.П. Мазурок [та ін.] ; заг. ред. Б.М. Одягайло; М-во освіти і науки України. — Львів: Магнолія-2006, 2009. — 206 с.
  4. Нікітішин А.О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи / А.О. Нікітішин // Фінанси України. — 2010. — № 1. — С. 38–45.
  5. Салига С. Я. Зарубіжний досвід роботи з великими платниками податків // Наукові праці. — Кіровоград, 2004. — Вип.5, ч.2. — С.53—62.
  6. Войнаренко М.П. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища / М.П. Войнаренко, О.М. Костюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2013. — № 4 (9). — С. 49-51.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
підсумковий контроль: самостійна робота (70%), усне опитування (30%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування у сфері малого підприємництва