Розрахунок пристроїв автоматики (Курсова робота)

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
к.т.н., доцент Сторчун Олександр Леонідович
Результати навчання: 
 • закріпити знання стосовно розрахунку та проектуванню електронних пристроїв автоматики енергосистем;
 • отримати навички з розрахунку та елементів проектування сучасних автоматичних пристроїв на базі електронної та мікроелектронної техніки, що використовуються в електроенергетичних системах;
 • вміти: самостійно розраховувати і приймати проектні рішення щодо основних елементів пристроїв автоматики (підсилювач, блок живлення, пристрій керування тощо), читати принципові схеми, розробляти друковані плати конкретних пристроїв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: —
 • кореквізити: Надійність електроустановок
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка: Вихідні дані для проектування, опис принципу роботи обраної схеми. Вибір транзисторів та діодів. Розрахунок режимів роботи схеми. Розрахунок параметрів резисторів та конденсаторів. Розрахунок джерела живлення. Принципова схема пристрою. Монтажна схема пристрою. Плата конструктива. Висновки.
Рекомендована література: 
 1. Овчаренко Н.И. Аналоговые элементы микропроцессорных комплексов релейной защиты и автоматики. — М.: Энергопресс, 2001. — 80 с.
 2. Овчаренко Н.И. Элементы автоматических устройств энергосистем. — М.: Энергия, 1995. — 522 с.
 3. Фабрикант В.Л., Глухов В.П., Паперко Л.Б., Путниньш В.Я. Элементы автоматических устройств. — М.: Высшая школа, 1981. — 400 с.
 4. Горобец А.И., Степаненко А.И., Коронкевич В.М., Справочник по конструированию радиоэлектронной аппаратуры. — К: Техника, 1985. — 312 с.
 5. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. — М.: Изд. центр «Академия», 2010. — 336 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК) у формі захисту студентом курсової роботи:
 • поточний контроль — 50%, у тому числі оцінювання під час консультацій самостійності та обгрунтованості прийнятих вирішень — 20%, якість виконання та оформлення пояснювальної записки — 30%;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
українська