Розрахунок та проектування зварних конструкцій

Код модуля: 
ЗВДВ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н. доц. Білобородченко Володимир Іванович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії проектування та розрахунку на міцність типових зварних конструкцій,
  • вміти застосовувати набуті знання для проектування та розрахунку типових зварних конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Опір матеріалів;
  • Теоретична механіка;
  • Напруження та деформації при зварюванні.
Зміст навчального модуля: 
Умови міцності зварних конструкцій; матеріали зварних конструкцій; залишковий напружений стан зварних з’єднань; методи проектування та розрахунку на міцність типових лінійних та об’ємних зварних конструкцій.
Рекомендована література: 
  1. Чертов І.Н. Зварні конструкції. — К.: Арістей, 2006.
  2. Строительные нормы и правила (СНиП-П-23-81). Нормы проектирования. Часть П, глава 23. — М.: Стройиздат. 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль:(40%, захист лабораторних та практичних робіт),
  • Підсумковий контроль: ( 60%, іспит)
Мова навчання: 
українська