Розрахунок нагрівання та структурних перетворень при зварюванні (Курсова робота)

Код модуля: 
ЗВДВ_6014_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 0
Лектори: 
к.т.н., проф. Палаш Володимир Миколайович
Результати навчання: 
  • знати розрахунок нагрівання тіл при різних способах зварювання; особливості структурних перетворень у сталях під дією термічного циклу зварювання;
  • вміти розраховувати температурні поля в тілах, що зварюються; аналізувати характер структурних перетворень в зварному з’єднанні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
  • Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань
супутні :
  • Теорія зварювальних процесів, ч.2
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок і побудова ізотерм, термічних циклів, ізохрон; визначення розмірів зони термічного впливу та швидкості охолодження зварного з’єднання; аналіз структурних і фазових перетворень в сталях у зоні термічного впливу.
Рекомендована література: 
  1. Палаш В.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок нагрівання та структурних перетворень при зварюванні». — Львів, НУЛП — 2006, — 12 с.
  2. Палаш В.М. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів: Навч посібник. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 236 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%),
  • Підсумковий контроль ( 30%, диференційований залік, захист курсової роботи).
Мова навчання: 
українська