Розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів

Код модуля: 
ПТМ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 68 (лекції — 32, практичні — 16, лабораторні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи теорії і методи розрахунку механізмів мехатронних засобів та їх елементів в обсязі, який необхідний для розв’язання розрахункових задач, пов’язаних з аналізом структури, кінематики та динаміки механізмів та розрахунками на міцність та жорсткість;
  • вміти проводити розрахункові та проектні роботи, пов’язані з аналізом та синтезом механізмів, приводів, передаточних механізмів мехатронних засобів та їх елементів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Фізика; Основи мехатроніки; Моделювання мехатронних вузлів.
  • кореквізити: Основи проектування механізмів мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Основи теорії механізмів. Структура, кінематика та силовий аналіз механізмів. Аналіз руху механізмів. Основи розрахунків на міцність та жорсткість деталей механічних систем.
Рекомендована література: 
  1. Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1991. — 480 с.
  2. Кореняко О.С. Теорія механізмів і машин. К.: Вища школа, 1987 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи.
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід — екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%).
Мова навчання: 
українська