Розрахунок і проектування вакуумних систем

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4,0), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. заняття. — 32).
Лектори: 
доцент Шеремета Роман Микитович
Результати навчання: 
Знати:
 • матеріали, що застосовуються при конструюванні вакуумних систем (ВС);
 • принципи герметизації елементів вакуумних систем (ЕВС);
 • конструкції ущільнюючих вузлів ЕВС;
 • методики розрахунку зусиль герметизації ЕВС;
 • методики розрахунку часу відкачування ВС;
 • принципи вибору вакуумних насосів.
Вміти:
 • проектувати елементи вакуумних систем (ЕВС);
 • розраховувати зусилля герметизації ЕВС;
 • розраховувати час відкачування ВС;
 • проводити вибір відкачувального обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Особливості застосування матеріалів у ВС. Розрахунок потоків газовиділення у вакуумних системах. Основні конструкції ущільнюючих елементів ВС. Розрахунок клапанних ущільнень. Розрахунок фланцевих ущільнюючих з’єднань. Розрахунок елементів ВС на міцність. Розрахунок часу відкачування ВС. Типові вакуумні системи. Вибір відкачувального обладнання.
Рекомендована література: 
 1. Данилин Б. С. Минайчев В. Е. Основы конструирования вакуумных систем. М., Энергия, 2002.
 2. Пипко, Плисковский В. Я., Пенчко Е. А. Конструирование и расчет вакуумных систем. М., Энергия, 1990.
 3. Розанов Л. И. Вакуумные машины и установки. М., Машиностроение, 1995.
 4. Конспект лекцій. Шеремета Р. М. 2008.
 5. Техніка створення вакууму: навч посібник / Шеремета Р. М. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012 — 188 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль — іспит (70 %,): екзаменаційна контрольна робота.
Мова навчання: 
українська