Розрахунок і проектування машин, частини 1, 2 (Курсовий проект)

Код модуля: 
ЕМБ_6068_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — * (кредитів ЄКТС — 15,5), аудиторні години — * (лекції — *, практичні заняття — *, лабораторні заняття — *).
Лектори: 
к. т. н., доцент Кодра Ю. В.
Результати навчання: 
 • знати методи розрахунку принципових схем технологічних машин; функціональних пристроїв і механізмів;
 • уміти читати і складати структурні, принципові та монтажні схеми технологічного обладнання; розраховувати кінематичні схеми технологічних машин; розраховувати число позицій технологічних машин; розраховувати і конструювати типові механізми і пристрої технологічних машин; розробляти креслення принципових схем, загальних видів і складальних одиниць; розробляти робочі креслення деталей; оформляти технічну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Деталі машин;
 • Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв;
 • Системи автоматизованого керування;
 • Гідропривід і пневмогідроавтоматика.
Зміст навчального модуля: 
Машинний технологічний процес. Циклові та синхронні діаграми робочих машин. Автомати і лінії послідовної, паралельної послідовно-паралельної дії. Типи приводів. Вибір двигуна привода машини. Методика проектування кулачкових механізмів. Поворотно-фіксуючі механізми. Храповий, мальтійський, кулачково-роликовий механізми. Механізми фіксації. Механізми затиску виробів. Вакуумні схвати, їх застосування й розрахунок. Системи з текучим середовищем. Застосування гідро-пневмосистем в електронній промисловості. Перетворювачі енергії теку-чого середовища. Перетворювачі енергії текучого середовища в механічну роботу. Розробка і оформлення структурно-компоновочних, принципових і монтажних схем. Розробка і оформлення технічної документації.
Рекомендована література: 
 1. Кодра Ю.В., Стоцько З.А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання: Навч. Посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 468 с.
 2. Волчкевич Л.И. и др. Автоматы и автоматические линии. Часть 1 и 2. — М.: В.ш., 1976.
 3. Прейс В.В. Технологические роторные машины. — М.: Машиностроение, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Потоковий контроль (20%): усне опитування.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит): тестування
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Обладнання переробних і харчових виробництв