Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд (частина 1, 2)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 300 год; лекції — 64 год; лабораторні — 48 год; курсовий проект — 90 год., 10 кредитів ЕCТS.
Лектори: 
  • к. т. н., доцент Пелешко І. Д.,
  • к. т. н., доцент Іваник І. Г.
Результати навчання: 
Використовувати алгоритм, як складання раціональної послідовності розв’язування задач створення складних об’єктів будівництва та їх креслень на ПЕОМ; працювати на персональних комп’ютерах з найпоширенішими програмами аналізу і синтезу об’єктів будівництва; використовувати одну з мов високого рівня для формування і аналізу математичних моделей технічних систем у будівництві.
Використовувати математичне і геометричне моделювання об’єктів при зведенні, ремонті та реконструкції будівель та споруд з використанням ПЕОМ, виконання в умовах САПР комп’ютерних розрахунків та креслень різного призначення, що виконуються в умовах САПР в містобудуванні, а також для розв’язування за математичними моделями інженерно-технічних задач, в тому числі й оптимізаційних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Ремонт і реконструкція будівель і споруд,
  • Системи автоматизованого проектування в будівництві.
Зміст навчального модуля: 
Становлення, сучасний стан та перспективи застосування розрахункових методів в технології зведення будівель та споруд, їх використання у містобудуванні. Система оптимального проектування стержневих систем OptCAD. Системи автоматизованого проектування для містобудування. Принципи побудови, склад і структура САПР. Види забезпечення і класифікація САПР. Формалізація процесу проектування. Способи організації процесу проектування. Загальна схема процесу проектування. Програмне забезпечення САПР. Види програмного забезпечення, основні принципи його проектування. Вимоги, що ставляться до програмного забезпечення. Елементи моделей представлення знань і баз знань. Графічні системи САПР. Базові і прикладні засоби графічних систем. Задачі графічних систем, їх функції та компоненти. Мови в графічних системах. Технічні засоби для реалізації розрахункових методів в будівництві. Рекомендації щодо вибору технічних засобів. Комплекс програм для геометричного моделювання розкладання плит під трамвайні колії із зниженим рівнем шуму. Комплекси прикладних програм на базі Автокада. Використання системи Автокада в складі САПР в будівництві (пакетні файли, мова Автолісп, експорт/імпорт графічної інформації). Комплекс програм SCAD Group.
Проектно-розрахунковий комплекс Structure CAD Office. Прнцип роботи підпрограм для розрахунку металевих («Кристал»), залізобетонних («Арбат») та дерев’яних («Декор») конструкцій. Проектно-розрахунковий комплекс Structure CAD. Моделювання і розрахунок схем методом кінцевих елементів. Отримання результатів у графічній та табличній формах. Застосування пакету SCAD Office в розробці технології проектування при зведенні, ремонті і реконструкції будівель і споруд. Застосування програм «Камин» та «Конструктор сечений» при підсиленні конструкцій. Програмний комплекс «ЛІРА». Перелік основних програм, їх можливості та принцип роботи. Ознайомлення з інтерфейсом «Лир-Визор». Бібліотека кінцевих елементів, степенів свободи, правила знаків у ПК «Ліра». Документування, жорсткісні характеристики у ПК «Ліра». Документування, жорсткісні характеристики у ПК «Ліра». Підбір і перевірка армування в залізобетонних елементах у ПК «Ліра». Принцип роботи програми «Конструктор січень» у ПК «Ліра». Можливості створення нетипових поперечних перерізів та включення їх в розрахункові схеми. Розрахунок типових вузлів металічних конструкцій за допомогою ПК «Ліра». Короткий опис і склад програмного комплексу «Мономах». Розрахунок монолітних залізобетонних конструкцій. Виконання креслень за допомогою графічних програм САПР: Visio та AutoCAD. Основи роботи з пакетом AutoCAD. Графічний редактор системи AutoCAD. Команди AutoCAD, які дозволяють спростити та пришвидшити виконання графічних робіт. Застосування пакету AutoCAD в розробці технології проектування при зведенні, ремонті і реконструкції будівель і споруд.
Рекомендована література: 
  1. Пермяков В. О., Гоголь М. В., Пелешко І.Д., Більський М. Р., Чайка Б. С. Проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій. Посібник для студентів напряму «Будівництво» спеціальностей ПЦБ, МБГ, ТБК. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. — 180 с.
  2. Розрахункові методи в технології зведення будівель та споруд: Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів спеціальності 8.092103 «Міське будівництво та господарство» (Частина І — 2011 р., 24 с.: ІІ — 2012 р.; 18 с.; ІІІ — 2012 р., 26 с., ІV — 2013 р., 20 с.).
  3. Разработка САПР. В 10 кн. / Под ред. А. В. Петрова. — Высшая школа, 1990 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену — 70 балів. Максимальна можлива оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, російська