Розподілені системи збору інформації та управління

Код модуля: 
АСУ_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 39 (лекції — 26, лаб. роб. — 13)
Лектори: 
к.т.н., доц. Демида Богдан Адамович
Результати навчання: 
  • знати основи проектування архітектури сучасних багаторівневих, розподілених АСУ ТП, апаратне, мережеве та програмне забезпечення контролерного рівня АСУТП, апаратне, програмне забезпечення рівня людино-машинних інтерфейсів (Man-Machine Interface — MMI), операторського контролю, принципи прикладного застосування типових інструментально-програмних засобів технологічного програмування АСУТП (SCADA-системи);
  • уміти проектувати та розробляти апаратно-програмні комплекси завершених сучасних АСУТП для промислового застосування на виробництві.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем
Зміст навчального модуля: 
Основи сучасних розподілених АСУТП. Структура та архітектура сучасних розподілених АСУТП. Загальні питання технології контролю, вимірювання та керування в сучасних розподілених АСУТП. Мережеві засоби розподілених АСУТП. ТРЕЙС МОУД — сучасна розподілена SCADA-система. Сучасні алгоритмічні програмні засоби SCADA-систем. Організація зв’язку з пристроями в ТРЕЙС МОУД.
Рекомендована література: 
  1. Густав Олссон, Джангуидо .Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: Невский Диалект, 2001. — 557 с.
  2. Системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-системы)// Журнал Мир компьютерной автоматизации (3/1999), http://ankey.ru/tech/scada/intro.htm
  3. Н.А. Куцевич (ЗАО «РТСофт»), Программное обеспечение систем контроля и управления и Windows-технологии // Журнал Мир компьютерной автоматизации (3/1999)
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %,модульний контроль, іспит): письмове опитування (60%)
Мова навчання: 
українська, англійська
Спеціалізація: 
Інформаційні управляючі системи та технології