Розподілені інформаційні системи

Код модуля: 
СКІД_6075_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, аудиторні години — 32 (лекції — 16 год., лабораторні роботи — 16 год.), кредитів ЄКТС — 2.
Лектори: 
к. т. н., доцент Голощук Роман Олегович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • особливості розподілених середовищ,
 • основні технології побудови розподілених інформаційних систем,
 • мовні засоби роботи в розподілених системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи роботи в інформаційній мережі INTERNET,
 • Комп’ютерні мережі,
 • INTERNET-технології опрацювання інформаційних ресурсів.
Зміст навчального модуля: 
Розподілені інформаційні системи. Основні відомості про глобальні комп’ютерні мережі Види мереж зв’язку, мережі комутації пакетів. Стек протоколів TCP/IP з позицій відкритих систем. Архітектура клієнт-сервер. Поняття класу мережі, правові й етичні норми роботи в INTERNET. Інформаційні ресурси мережі INTERNET. Глобальні гіпертекстові структури (WWW). Основні технології World Wide Web. Архітектура побудови системи. Універсальна нотифікація адреси, URL. Доступ до WWW. Навігація. Поняття гіпертекстових систем і гіпермедіа-документів. Основні риси гіпертекстових систем. Основні WWW-клієнти. Структура HTML-документа: заголовок, назва, тіло, коментар, гіперпосилання. Форматування тексту, списки, логічні і фізичні стилі, включення ілюстрацій. Види гіперзв’язків і їхня реалізація. Особливості кодування кириличних текстів. Редактори HTML-документів. Конвертори HTML-документів.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. 3-тє оновлене і доповн. вид. Львів: БаК, 2009. — 584 с.
 2. Глинський Я. М., Ряжська В. А. Інтернет. Комп’ютерні мережі, HTML і телекомунікації. 6-те вид., доп. — Львів: СПД Глинський, 2009 — 240 с.
 3. Якоб Нильсен, Хоа Лоранжер Web-дизайн: удобство использования Web-сайтов = Prioritizing Web Usability. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 368. — ISBN 0-321-35031-6
 4. Шаховська Н. Б. Алгоритми та структури даних: навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук. — Львів: «Магнолія 2006», 2010. — 216 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 балів), усне опитування.
 • Контрольний захід (50 балів), залік (ПК + КЗ 100).
Мова навчання: 
українська