Робота в Інтернет

Код модуля: 
КСА_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг, год. — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5), аудиторних год. — 32 (лекцій — 16, лаборатор. — 0, практичн. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц.. Мищишин Володимир Михайлович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії Інтернет та принципи побудови комп’ютерної мережі Інтернет;
  • уміти застосовувати набуті знання при створенні та експлуатації засобів Інтернет.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Системи та мережі передачі даних,
  • комп’ютерні системи та мережі,
  • передавання даних.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Зміст навчального модуля: Правила поведінки в Інтернеті, структура мережі, апаратні та програмні засоби, основні сервіси Інтернету, інтерфейс сучасних браузерів, клієнтів електронної пошти, IRC, файлообмінних мереж типу точка-точка, клієнтів інших сервісів Інтернету, протоколи передачі гіпертексту, електронної пошти, передачі файлів, мова тегової розмітки НТМL, мова сценаріїв Javascript.11.
Рекомендована література: 
  1. В.П. Дьяконов. INTERNET. Настільна книга користувача. — 2-е вид. — Москва: Солон Р, 2000 та інші видання.
  2. Ед Крол. Все про INTERNET. — Київ: ВНV, 2001.
  3. Джеррі Ханікатт. INTERNET. — 3-є вид. — Київ — Москва: Діалектика, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти з лабораторних занять, розрахунково-графічна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%): залік)
Мова навчання: 
українська