Режими роботи теплових електростанцій

Код модуля: 
ТТЕС_6084_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4,0) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Заяць Марія Федорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • поглибити та розширити знання з основ технології роботи ТЕС в умовах змінних навантажень,
 • засвоїти методи оптимізації режимів у конкретних умовах;
 • вивчити режими пусків і зупинок та забезпечити надійну і економічну експлуатацію ТЕС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Технічна термодинаміка, Котельні установки та парогенератори ТЕС, Експлуатація об’єктів ТЕС
 • кореквізити: Дипломне проектування
Зміст навчального модуля: 
Способи покриття графіків навантаження енергосистем і вимоги до режимних характеристик ТЕС. Режими роботи енергоблоків ТЕС. Діапазон навантажень енергоблоків при роботі в різних режимах. Перехідні процеси в обладнанні ТЕС. Фактори, що визначають надійність роботи котла в перехідних режимах. Режими пуску і зупину обладнання ТЕС. Оптимізація режимів роботи ТЕС. Захист зовнішніх та внутрішніх поверхонь нагріву під час простоювання обладнання ТЕС. Побудова графіків пусків енергоблоків з різного стану.
Рекомендована література: 
 1. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації/ Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, П.О. Гут, Н.М. Лашковська. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 2007. −256с.
 2. Янко П.І., Мисак Й.С. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів: НВФ «Українські технології», 2004. −270с.
 3. Прокопенко А.Г., Мисак. И.С. Стационарные переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС, М:, Энергоатомиздат, 1990г.
 4. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. М:, Энергия, 1976г.
 5. Гиршфельд В.Я. Режимы работы и элексплуатации ТЭС. М:, Энергия, 1980г
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська