Режими роботи та експлуатації об’єктів ТЕН

Код модуля: 
ТТЕС_6085_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти режимні та маневрові характеристики, методику оптимізації режимів роботи, особливості технологій пускових режимів, правила утримання устатковання об'єктів теплоенергетики в норамльній експлуатації.
 • вміти розробити технологію пускового режиму і реалізувати її, оптимізувати режими роботи і проводити на діючому устаткованні об'єктів теплоенергетики правила нормальної експлуатації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Теплові та атомні електричні станції та установки
 • кореквізити: Основи проектування об’єктів ТЕС
Зміст навчального модуля: 
Режими роботи об'єктів ТЕН у плані вирішення проблеми теплопостачання в умовах кризового стану в економіці. Попередження забруднення навколишнього середовища об'єктами теплоенергетики, як метод економічного регулювання. Паливо. Режими оптимальної роботи схем зберігання, подачі та підготовки до спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива. Режими нормальної роботи схем живлення котла водою. Порушення режимів нормальної роботи. Режими роботи хімводоочистки та трубопроводів подачі води (корозія, контроль якості води). Водний режим парових і водогрійних котлів. Призначення і фізичні основи процесу термічної деаерації. Живильна установка. Пуск, обслуговування і зупинка живильних помп. Конденсаційна установка. Ежектори. Глибина вакууму і неполадки в роботі конденсаційної установки. Якість конденсату. Регенеративна установка. Тепловий баланс і режими роботи підігрівників. Випарники. Експлуатація арматури. Вимоги Держгірпромнагляд до посудин і трубопроводів. Передпускові операції котла – гідравлічна проба, лужіння та кислотна промивка, парова проба і регулювання запобіжних клапанів. Комплексна проба всієї паросилової установки. Пускові схеми та технології пуску барабанних котлів. Підготовка пускових схем і котла до розпалу. Характеристики барабанних котлів: температурні, теплові та економічні при зміні коефіцієнта надлишку повітря, навантаження котла, температур живильної води і повітря, вологості та зольності палива, присмоктів холодного повітря у топку. Загальні положення пускових режимів об'єктів теплоенергетики. Економічність їх роботи. Оптимізація режимів роботи об'єктів теплоенергетики. Удосконалення теплових схем. Графіки теплового навантаження. Вибір типу теплотехнічного устатковання
Рекомендована література: 
 1. Й.С.Мисак, Я.Ф.Івасик, П.О.Гут, Н.М.Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації. —Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2007. −256с.
 2. А.К. Внуков. Экспериментальные работы на парогенераторах. — М.: «Энергия», 1971.
 3. В.И. Трембовля , Е.Д. Фингер. Теплотехнические испытания котельных установок. — М.: «Энергия», 1977.
 4. В.А. Порилов, С.Г. Ушаков. Испытание и наладка паровых котлов. — М.: «Энергоиздат», 1986.
 5. В.И. Янкелевич. Наладка газо-мазутных промышленых котельных. — М.: «Энергоатомиздат», 1988.
 6. А.М. Сахаров. Тепловые испытания паровых турбин. — М.: «Энергоатомиздат», 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська