Режими електропостачальних систем та керування ними

Код модуля: 
ЕПМС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, практ. заняття. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Лисяк Владислав Георгійович
Результати навчання: 
 • знати: режими споживання та регулювання активної та реактивної потужності в
 • промисловості, містах та сільському господарстві; режими роботи електропостачальних систем за наявністю складних елементів; основні характеристики несинусоїдного, несиметричного та різко змінного режимів та їх вплив на елементи мереж та різні електроприймачі; нормування відповідних показників якості та шляхи й методи раціональної експлуатації електроприймачів та мереж електропостачальних мереж. основи теорії енергетичних процесів ЕПС;методику визначення оптимальних умов пересилання електроенергії; методи та засоби оптимального керування електроспоживанням ЕПС.
 • вміти: вибрати оптимальні режими споживання та регулювання активної та реактивної потужності в промисловості, містах та сільському господарстві; вибрати оптимальні режими роботи електропостачальних систем за наявності складних елементів; визначити вплив несинусоїдного, несиметричного та різкозмінного режимів на елементи мереж та різні електроприймачі; вибрати шляхи й методи раціональної експлуатації електроприймачів та мереж електропостачальних мереж; визначати додаткові втрати активної потужності ЕПС; складати баланси енергій ЕПС; визначати оптимальні умови пересилання і використання електроенергії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: фізика (електрика, механіка); математичне моделювання; електромагнітні перехідні процеси; електромеханічні перехідні процеси; електротехнічні системи електроспоживання;електрична частина електростанцій, підстанцій та електропостачальних систем;
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика електропостачальних систем. Задавання навантажень таі генераторів. Розрахунки електричних мереж. Режими із несинусоїдним, несиметричним та нелінійним навантаженням. Фільтрувальні та компенсувальні пристрої. Висновки.
Рекомендована література: 
 1. Винославский В.Н. и др. Переходные процессы в системах электроснабжения. — Киев: Вища школа, 1989, — 422 с. (Підручник).
 2. Сыромятников И.А. Режими работы асинхронных и синхронных электродвигателей. — М.: Энергоатомиздат, 1984, — 240 с.
 3. Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей. — М.: Энергоатомиздат, 1985, — 136 с.
 4. Иванов B.C., Соколов В.И Режимы потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий. — М.: Энергоатомиздат, 1987 — 336 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): РГР; контрольні заходи.
 • Підсумковий контроль : (80%, екзамен)
Мова навчання: 
українська