Ресурсне забезпечення судово-експертної діяльності

Код модуля: 
КПП_8015_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28
Лектори: 
К.х.н, доц. Бараняк В.М.
Результати навчання: 
 • знати поняття, предмет, систему та задачі ресурсного забезпечення проведення судових експертиз, наукові засади інформатизації судової експертизи;
 • знати класифікацію інформаційних технологій, які використовуються в судово-експертних установах;
 • знати загальні положення методики використання інформаційних систем під час виконання судових експертиз;
 • вміти кваліфіковано використовувати прикладні інформаційні системи для вирішення ідентифікаційних, діагностичних та ситуаційних завдань під час виконання судової експертизи;
 • вміти використовувати експертні інформаційні системи для автоматизації окремих стадій судово-експертного дослідження, формулювати висновок експерта з використанням систем автоматизованого прийняття експертного рішення, складати висновок експерта та ілюстративну частину до нього з використанням спеціалізованих графічних комп’ютерних програм
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
Зміст навчального модуля: 
 • Загальнонаукові передумови інформатизації проведення судових експертиз
 • Напрямки комп’ютеризації судових експертиз
 • Автоматизація збирання та обробки експериментальних даних у ході експертних досліджень
 • Створення та використання автоматизованих банків даних, автоматизованих інформаційно-пошукових систем, автоматизованих робочих місць експерта за конкретними об’єктами експертизи
 • Автоматизовані системи аналізу зображень для проведення ідентифікаційних та діагностичних досліджень
 • Програмно-апаратні комплекси для автоматизації експертних досліджень
 • Техніко-криміналістичні засоби, що використовуються для виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину
 • Техніко-криміналістичні засоби дослідження речових доказів
Рекомендована література: 
 1. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика: курс лекцій / В.Г.Хахановський, О. М. Тебякін., Ю. В. Оліщук; під заг. ред. В.Г.Хахановського. — Нац. акад. внутр. справ України, 2002. — 203
 2. Інформаційні технології в експертних дослідженнях: Навчальна програма / Уклад.: О.О.Садченко, О.О.Давидова, В.Г.Хахановський, Ю.О.Мазниченко. − К. : Київський нац. ун-т внутр. справ. − 2005. — 15 с.
 3. Мазниченко Ю.О. Інформаційні технології в експертній практиці : Навч.-практ. посібник / Ю.О. Мазниченко. − К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2007. — 152 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30 балів);
 • Підсумковий контроль (70 балів, залік)
Мова навчання: 
українська