Реставрація скульптури та архітектурної деталі з штучного каменю, частина 2

Код модуля: 
РРАК_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекційні 32 практичні 32 -)
Лектори: 
к.арх., доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • засвоїти основні види штучного каменю, їх склад, властивості, візуальні та технічні характеристики
 • вміти складати алгоритм передпроектних досліджень скульптури та архітектурної деталі з штучного каменю
 • складати программу проведення реставраційних робіт скульптури та архітектурної деталі з штучного каменю
 • дати рекомендації щодо зберігання та догляду за скульптурою та архітектурною деталлю з штучного каменю
 • знати технологію та володіти технікою виконання штучного каменю на основі цементу та вапна
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Основи реставрації, Історія реставрації за фахом, проект реставрації
 • кореквізити: Історичні техніки та технології обробки каменю,
Зміст навчального модуля: 
Методика викладання курсу основана на висвітленні прикладів реставрації об’єктів з штучного каменю (цемент,бетон, епоксид, силікон) у виконанні різних шкіл – польських, австрійських, німецьких, російських та ін. Лекційний курс поєднується із завданнями для самостійної роботи та практичними заняттями, на яких студенти виконують практичні роботи в техніці штучного каменю. Добір маси з штучного каменю – вибір пропорцій, складників Відтворення колористики і фактури оригінального каменю Ущільнення та забезпечення виробу, шліфування та полірування. На практичних заняттях студенти виконують дві невеликі курсові роботи: виконання декоративної плитки з об’ємним орнаментом в техніці штучного каменю на основі цементу та виконання копії невеликої архітектурної деталі з штучного каменю на основі цементу.
Рекомендована література: 
 1. Архитектурные детали: альбом. — М., академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 2. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
 3. Мардер А.П., Євреїнов Ю.М. та ін. Архітектура: Короткий словник-довідник. — К.: Будівельник, 1995. — 335 с.
 4. Бобров Ю. Консервация. Реставрация. Воссоздание. Вопросьі терминологии / В кн.: Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. — Вьіп. 13. — Москва: 1990. — С. 5-17
Форми та методи навчання: 
лекційний курс, самостійна робота, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (50%): модульні завдання (50%), іспит
Мова навчання: 
українська