Релігієзнавство

Код модуля: 
КФ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 54 Кредитів ЄКТС: 1,5 Аудиторні години: 32 Лекції: 16 Семінари: 16 Самостійна робота: 22
Лектори: 
к. філос. н., доцент Тіменик З.І.
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: надання студентам систематизовані знання про історико-теоретичне осмислення виникнення, формування та розвиток релігій світу, в тому числі – в Україні; забезпечити засвоєння студентами основ віровчення релігій у зв’язках із суспільно-політичним та історико-культурним життям. У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: місце пізнання релігій для особистого духовного вдосконалення і правильного орієнтування в складних проблемах сучасного релігійно-духовного життя;
 • вміти: формувати навички практично розв’зання основі конституційно-правових норм свободи совісті; усвідомлювати релігії з різними суспільними структурами, продемонстровувати органічну єдність релігії з усіма формами культурно-художньої творчості; прояснити особливості впливу релігії на сучасні процеси суспільного життя, на перспективи розвитку людства та українського суспільства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: українська зарубіжна культура, політологія, історія України
 • Кореквізит: філософія
Зміст навчального модуля: 
Релігія як суспільно-історичне явище. Генезис релігії, її ранні форми. Національно-державні релігії. Буддизм. Християнство. Іслам. Історія та сучасний стан релігій в Україні
Рекомендована література: 
 1. Академічне релігієзнавство. Підручник / За ред. А.М.Колодного. — К.,1996.
 2. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій. — К.,2003.
 3. Історія релігії в Україні. У 10-ти тт.. — К., 1997-2006.
 4. ОгієнкоІ.І. Дохристиянські вірування українського народу. — К.,1992.
 5. Панченко П.П. Релігійні конфесії в Україні. — К., 2006.
 6. Релігієзнавство / За ред. Лубського В.І. — К.,2000.
 7. Релігієзнавство / За ред. Петрушенка В.Л. — Львів, 2004
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: усне опитування, виступи на семінарах, колоквіум, контрольна робота
 • Підсумковий контроль диференцойований залік
Мова навчання: 
українська