Реконструкція будівель і споруд

Код модуля: 
БКМ_6070_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3,0 кредити ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., професор Бліхарський З. Я.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань щодо проектування реконструкції будинків та споруд із залізобетону, з несучими металевими, дерев’яними, кам’яними конструкціями промислового та громадського призначення, спеціальних інженерних споруд, а також основ та фундаментів; особливостей проектування та конструювання реконструкції будівель та споруд, які експлуатуються в особливих умовах, підвищених та понижених температурах, на просідаючих ґрунтах та в складних інженерно-геологічних умовах, в агресивних середовищах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельні конструкції»,
 • «Залізобетонні та кам’яні конструкції»,
 • «Дерев’яні конструкції»,
 • «Металеві конструкції»,
 • «Основи та фундаменти».
Зміст навчального модуля: 
Вступ: основні задачі реконструкції будівель та споруд; особливості реконструкції виробничих будівель та споруд;довговічність та термін служби будинків та споруд;оцінка доцільності та критерії економічної ефективності проектних рішень реконструкції. Оцінка технічного стану будинків, споруд та їх конструктивних елементів: задачі обстеження; методи обстеження будинків, споруд і їх конструкцій; визначення фізико-механічних властивостей матеріалів; визначення деформацій будинків, споруд і їх конструктивних елементів; дефекти і пошкодження будівель в цілому та окремих конструкцій. Реконструкція і підсилення основ та фундаментів: методи підсилення ґрунтів основи; підсилення стрічкових фундаментів; підсилення окремо стоячих опор та фундаментів старанного типу; особливості розрахунків підсилення та реконструкції основ та фундаментів. Реконструкція та підсилення кам’яних конструкцій: підсилення влаштуванням обойм; заміна кам’яного мура; підсилення тяжами. Реконструкція та підсилення залізобетонних конструкцій: класифікація методів підсилення залізобетонних конструкцій; підсилення балок та прогонів; реконструкція та підсилення кроквяних конструкцій; відновлення несучої здатності колон; підсилення плит; підсилення окремих елементів залізобетонних конструкцій. Реконструкція та підсилення металевих конструкцій: особливості підсилення металевих конструкцій, методи їх розвантаження; підсилення балкових металевих конструкцій; реконструкція та підсилення металевих ферм; підсилення колон та стійок. Реконструкція будинків та споруд без введення елементів підсилення: усунення дефектів конструкцій, покращення зовнішнього виду; реконструкція дахів, балконів, перегородок, сходів та інших елементів;заміна несучих конструкцій перекрить; надбудова, прибудова, переміщення будинків та споруд.
Рекомендована література: 
 1. Барашиков А. Я. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. — К.: НМЦ Держнаглядохорпраці України, 1998. — 238 с.
 2. Бондаренко С. В., Санжановский Р. С. Усиление железобетонных конструкций при реконструкции зданий. — М.: Стройиздат, 1990. — 352 с.
 3. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений. — НИИСК. — М.: Стройиздат, 1989. — 65 с.
 4. Реконструкция зданий и сооружений / А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д. Ф. Гончаренко, В. Б.Гончаров / Под ред. А. Л. Шагина. — М.: Высшая школа, 1991. — 352 с.
 5. Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу / За ред. Вахненка П. Ф. — К.: Урожай, 1994. — 295 с.
 6. Рибицки Р. Повреждения и дефекты строительных конструкций. — М.: Стройиздат,1982. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 0 балів, ККР — 0 балів.
 • Підсумкові контролі: іспит.
Мова навчання: 
українська