Реконструкція арх. деталі з каменюо

Код модуля: 
РРАК_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 2,5 ) практичні- 32 аудиторні години —32
Лектори: 
доц. Стасюк О.С.
Результати навчання: 
В результаті вивчення даного модуля студент повинен
 • засвоїти методику реконструкції твору мистецтва та архітектурної деталі з каменю
 • вміти складати алгоритм проведення необхідних робіт з реконструкції , що включають в себе реставраційні технологічні процеси;
 • навчитися вибирати найоптимальніші матеріали та технології для реконструкції архітектурної деталі з каменю;
 • самостійно та якісно виконувати необхідний пакет документації при реконструкції твору мистецтва та архітектурної деталі з каменю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: історія мистецтва та архітектури, петрографія, Реставрація архітектурної деталі, спец пластика (частина 1,2),
 • кореквізити: спец пластика, проект реставрації, історія мистецтва та архітектури україни
Зміст навчального модуля: 
Проблеми реконструкції архітектурної деталі з каменю Виконання проекту та практичної роботи з реконструкції невеликої архітектурної деталі з каменю. Виконання проб, вибір оптимального матеріалу для реконструкції втраченої частини кам’яної деталі. Добір колористики фактури та щільності маси для виконання доповнень. Перевірка її фізичних властивостей та якостей. Виконання реконструкції втрачених частин архітектурної деталі. Мистецька імітація поверхні каменю. Зачистка та шліфування реконструйованих фрагментів архітектурної деталі.. Формування реставраційної звітної документації.
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993.
 2. Архитектурные детали: альбом. — М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. — 70 с.
 3. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
 4. Dvořak M. Katechismus der Denkmalpflege. — Wien, 1918. — S.9.
 5. Latour S. Problematyka konserwatorska zespołu staromiejskiego w Trebiałowie. // Ochrona zabytków. — Warszawa, 1975. — № 3-4. — S.180-198.
 6. Витрувий П.М. Об архитектуре: Десять книг: Пер. с лат. / Ред. и введ. А.В. Мишулина. —Л.: Огиз. — 1936. —343с.
 7. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. / Пер. с итал. — М.: Стройиздат, 1989. —350с.
 8. 5. Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теоретические и методические основы реставраций исторического и
 9. Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 — 244 s
 10. Ewa Holanowska. Materialoznawstwo dla studentow wydzialu konserwacji dziel sztuki. — Akademia sztuk pieknych w Warszawie, 1992. — 160 s.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (80%): практичні завдання
 • Підсумковий контроль (20%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська