Реконфігуровані комп’ютери

Код модуля: 
СКС_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16)
Лектори: 
д.т.н., професор Черкаський Микола Вячеславович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен :
  • знати основи структурного синтезу та параметричної оптимізації спецпроцесорів і систем;
  • вміти конструювати ефективні реконфігуровані комп’ютери, які дозволяють розв’язувати підмножину задач різної складності без зміни об’єму апаратно.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: алгоритми та методи обчислень, прикладна теорія цифрових автоматів, мікропроцесорні системи
  • кореквізити: мікропроцесорні системи
Зміст навчального модуля: 
архітектури системи на кристалі, архітектура процесорного ядра, система команд та режими адресації. Характеристики оперативної та енергонезалежної пам’яті Цифрова частина мікро контролера PsoC, принципи функціонування реконфігурованих модулів, аналогова підсистема мікро контролера PsoC, модулі із резистивними зворотними зв’язками та модулі з перемикаючими конденсаторами, контролери, сигнальні процесори.
Рекомендована література: 
  1. Таненбаум Э. Архитектура комп’ютера. М.: Питер, 2002, 898 с.
  2. Клочек Д. Проектированные на программируемых системах на кристалли PsoC Cypress // Компоненты и технологии №№ 4,6,8 — части 1, 2,3; 2006
  3. Барри Брэй. Микропроцессоры INTEL. Санкт-Петербург 2005
  4. Вишенчук И.М., Черкасский Н.В. Алгоритмические операционные устройства и супер ЭВМ. — К.: Техніка, 1990. — 197 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (70%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, та, графічна робота
  • Підсумковий контроль (30 %, контрольна робота , залік)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи