Радіовимірювання, частина 2.

Код модуля: 
ТРР_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ECТS —2) аудиторні години — 32 (лекції — 32)
Лектори: 
д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • методи і засоби вимірювання радіотехнічних величин в широкому діапазоні їх значень і широкому діапазоні частот;
 • перспективні напрямки і тенденції розвитку радіовимірювань.
вміти:
 • технічно і метрологічно вірно вибирати і використовувати методи вимірювання фізичних величин, обгрунтовувати доцільність використання вимірювальної апаратури;
 • виконувати метрологічну перевірку радіовимірювальних і інших приладів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Теорія імовірностей і математична статистика, Теорія радіоелектронних кіл
 • кореквізити: Сигнали і процеси в радіотехніці, Основи теорії кіл
Зміст навчального модуля: 
Вимірювання струму і напруги, електронні осцилографи, вимірювання частоти і часових інтервалів, вимірювання фазового зсуву, вимірювання параметрів імпульсів, спектрів сигналів, нелінійних спотворень, параметрів модульованих сигналів, вимірювання параметрів елементів кіл, вимірювання параметрів НВЧ-пристроїв, вимірювання потужності, вимірювання характеристик випадкового сигналу, Автоматизація вимірювань.
Рекомендована література: 
 1. Поліщук Е.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка. Львів. Видавництво «Бескид БІТ», 2003.
 2. Недоступ Л.А. Осцилографи і осцилографічні методи вимірювання. К.: ІСД ВО, 1994 р.
 3. Полішко С.П., Трубенок О.Д. Точність засобів вимірювання. К.: Вища школа, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 % диференційований залік): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська