Радіовимірювання, частина 1

Код модуля: 
ТРР_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ECТS —4,5) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • особливості вимірювання фізичних величин;
 • правила забезпечення єдності вимірювань;
 • методи обробки одержаних результатів вимірювань і визначення похибок;
вміти:
 • обробляти і аналізувати результати вимірювання фізичних величин, оцінювати точність
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Теорія імовірностей і математична статистика, Теорія радіоелектронних кіл
 • кореквізити: Сигнали і процеси в радіотехніці, Основи теорії кіл
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі метрології, основні терміни і визначення метрології, похибки і математична обробка результатів вимірювання, Вимірювальні сигнали і їх характеристики, загальна характеристика засобів вимірювання, вимірювальні перетворювачі, розширення меж вимірювання електромеханічних приладів.
Рекомендована література: 
 1. Поліщук Е.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка. Львів. Видавництво «Бескид БІТ», 2003.
 2. Недоступ Л.А. Осцилографи і осцилографічні методи вимірювання. К.: ІСД ВО, 1994 р.
 3. Полішко С.П., Трубенок О.Д. Точність засобів вимірювання. К.: Вища школа, 1998
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит): тестування (70%)
Мова навчання: 
українська