Радіоавтоматика

Код модуля: 
РЕПС_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин—144 (кредитів ЄКТС — 4 ) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ.- 16, лабор. роботи — 16)
Лектори: 
доц. Радіончик Костянтин Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • вивчити принципи побудови, математичний опис, методи аналізу та синтезу систем радіоавтоматики;
  • оволодіти навиками розрахунку систем радіоавтоматики
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: аналогові електронні пристрої
  • кореквізити: методи генерування та формування сигналів
Зміст навчального модуля: 
Класифікація систем радіоавтоматики, їх функціональні та структурні схеми; моделі поперервних лінійних динамічних ланок систем автоматичного керування (САК); нелінійні та дискретні САК; методи аналізу цифрових систем автоматизованого керування.
Рекомендована література: 
  1. Радиоавтоматика / Под ред. В.А. Бессекерского. — М.: «Высшая школа», 1985. — 271 с.
  2. Г.Ф.Коновалов. Радиоавтоматика. —М.: «Высш. школа», 1970.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розв’язок задач на практичних заняттях, контрольна робота.
  • Підсумковий контроль ( 60%, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська