Раціональне використання паливно — енергетичних ресурсів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні — 16 год., 2 кредита ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Миронюк Х. В.
Результати навчання: 
Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів є однією з основних спеціальних дисциплін, потрібних для інженерної підготовки спеціалістів з профілю «Теплогазопостачання і вентиляція», основою вивчення якої є загально-теоретичні (математика, фізика, хімія, технічна термодинаміка), загальнонаукові (тепломасообмін, гідравліка, аеродинаміка тощо) та спеціальних (будівельна теплофізика, опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та холодопостачання, теплопостачання, газопостачання тощо) дисциплін. Метою викладання цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання та навички необхідні для виявлення резервів та розробки на їх основі конкретних заходів по раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні нових та реконструкції існуючих систем теплогазопостачання та вентиляції із врахуванням заходів по охороні навколишнього середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Аеродинаміка вентиляції,
 • Архітектурні і будівельні конструкції,
 • Будівельні матеріали і вироби,
 • Термодинаміка і тепло масообмін,
 • Будівельна теплофізика,
 • Опалення,
 • Вентиляція.
Зміст навчального модуля: 
Енергозберігаючі будівлі. Вплив форми їх орієнтації будинків на теплонадходження та тепловтрати в приміщеннях. Вибір оптимальної площі та конфігурації віконних прорізів. Застосування теплопоглинаючого та тепловідбиваючого скла. Застосування вентильованих вікон. Основні напрямки зменшення енергоспоживання системами забезпечення мікроклімату. Економія енергії при суміщеній роботі повітряних та водяних систем опалення. Регулювання продуктивності холодильних станцій та теплонасосних установок. Регулювання температури повітря в приміщеннях зміною величини другого підігріву. Теплоізоляція кондиціомірів і повітропроводів. Економія води в системах кондиціювання повітря. Використання льодоакумуляторів. Вентильовані покриття. Літній тепловий режим вентильованих покрівель. Вентильовані суміщені покриття. Розрахунковий повітрообмін для вентильованих горищ і вентильованих суміщених покрівель та його забезпечення. Утилізація теплоти і холоду в системах забезпечення мікроклімату. Принципові схеми систем утилізації теплоти і холоду. Конструктивні особливості теплоутилізаторів. Особливості теплового розрахунку теплоутилізаторів.
Рекомендована література: 
 1. Карпис Е. Е. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха. — М.:Стройиздат, 1981.
 2. Богословский В. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. — М.: Стройиздат, 1985.
 3. Баркалов Б. В., Карпис Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. — М.: Стройиздат, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового заліку.
 • Сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська