Раціональне природокористування та ресурсозбереження

Код модуля: 
ЕОНС_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4,5
Лектори: 
доц. Ятчишин Ю.Й.
Результати навчання: 
сучасні уявлення про шляхи та методи покращення природокористування та основи раціонального використання енергоресурсів на базі методів використання енерго– та ресурсозбережних передових технологій
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
екологічна безпека, оцінка екологічного ризику
Зміст навчального модуля: 
Фактори деградації довкілля та шляхи екологізації природокористування. Природні ресурси та проблеми їх використання. Регіональні проблеми водокористування, комплексного використання мінеральних ресурсів та охорони надр на Україні. Оптимізація зростання техногенної дії на природне середовище. Механізм управління станом навколишнього середовища. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища в Україні. Охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнах. Потік енергії в екосистемах.
Рекомендована література: 
  1. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навч. Посіб. Для студ. ВНЗ. — Л.: Новий Світ — 2000, 2003. — 248 с.
  2. Генсірук С.А. Регіональне природокористування: Навч. Посібник. — Львів: Світ, 1992. — 336 с.: іл.
  3. Токар Ю.С., Караван Ю.В. Основи раціонального природокористування: Посібник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000.- 159 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська