Публічне адміністрування

Код модуля: 
ТПЕ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5), аудиторні години — (лекцій — 32, практичних занять — 32, сам.роб.-71)
Лектори: 
доц. Іличок Б.І., кафедра теоретичної та прикладної економіки
Результати навчання: 
знати:
 • предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування;
 • перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;
 • технології та процедури формування цілей публічного адміністрування;
 • закони, принципи та механізми публічного адміністрування;
 • засади, механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування;
 • основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сферах;
 • особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях;
 • особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Державне регулювання економіки
 • кореквізити: Конкурентне право
Зміст навчального модуля: 
 • Предмет і методологічна основа публічного адміністрування
 • Основні теорії управління суспільством
 • Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології.
 • Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування
 • Публічне адміністрування та влада, закони та принципи публічного адміністрування
 • Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування
 • Бюрократія в системі публічного адміністрування
 • Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування
 • Результативність та ефективність публічного адміністрування
 • Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері
 • Публічне адміністрування та економіка
 • Корпоративна влада га публічне адміністрування в добровільних об’єднаннях
 • Відповідальність у публічному адмініструванні
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» // Відомості Верховної Ради України. 2000. — № 48. — С. 409.
 2. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. — № 47. — С. 256.
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1997. — № 24. — С. 170.
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІУ // Офіц. вісник України. 1999. — № 18. — С. 190.
 5. Економіка України і трансформаційні економіки. Іличок Б.І. — Львів.: НУ «Львівська політехніка», 2008, — 254 с.
 6. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібн. — К: Знання, 2000. — 174 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (20%);
 • Колоквіум (20%);
 • Підсумковий контроль (60% іспит)
Мова навчання: 
українська