Психолого-педагогічна служба в системі освіти

Код модуля: 
ППСУ_6066_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 56 (лекції — 28, практ. — 28), сам. роб. — 49 год.
Лектори: 
канд. пед. наук, доц. Горохівська Т.М.
Результати навчання: 
 • знати основні категорії, предмет та завдання психолого-педагогічної служби в системі освіти; структуру та функції психолого—педагогічної діяльності;
 • знати основні закономірності розвитку соціалізації дітей та молоді;
 • знати особливості психолого-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами;
 • знати особливості психолого-педагогічної діяльності з дітьми, які залишилися без опікування батьків;
 • знати поняття про девіантну та делінквентну поведінку, як психолого-педагогічну проблему, психолого-педагогічні передумови дезадаптації підлітків;
 • вміти використовувати знання з курсу психолого—педагогічної служби в навчальних закладах у навчально-виховному процесі закладів освіти;
 • вміти обирати оптимальні методи та форми занять з урахуванням фізичних, психічних, педагогічних та соціальних відхилень від норми; застосовувати знання з курсу в організації роботи з профілактики адиктивної поведінки молоді.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • основи педагогіки і психології,
 • соціальна психологія,
 • загальна психологія.
Зміст навчального модуля: 
 • історія та сучасний стан психолого-педагогічної служби в системі освіти;
 • основні види діяльності та функції психологічної служби;
 • психолого-педагогічні основи соціалізації людської особистості;
 • сім’я як об’єкт психолого-педагогічної діяльності;
 • психолого-педагогічна та соціально-психологічна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • технологія діяльності психолого-педагогічної служби щодо діагностики, корекції та профілактики девіантної поведінки підлітків та молоді;
 • психолого-педагогічна робота з обдарованими дітьми;
 • особливості психолого-педагогічної роботи з хворими дітьми та дітьми з обмеженими функціональними можливостями;
 • психолого-педагогічна робота у позашкільних освітньо-виховних закладах.
Рекомендована література: 
 1. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник/ за ред. А.Й Капської — К.: 2000. — 264 с.
 2. Основи психологічної роботи / за ред. П.Д. Павленок. — М.: 1999.
 3. Основы коррекционной педагогики: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.В.ю Ялпаева; Под ред. В.А. Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 280 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль ( іспит)
Мова навчання: 
українська