Психологія сім’ї

Код модуля: 
ППСУ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 56 (лекції — 28, практ. — 28, модульний контроль — 4), сам. роб. — 34 год.
Лектори: 
к.псих. н. Сняданко І.І.
Результати навчання: 
 • знати предмет, об’єкт і завдання навчальної дисципліни «Психологія сім’ї»;
 • знати методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків;
 • вміти розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім’ї;
 • вміти розрізняти дисфункційні та функціонально неспроможні сім’ї;
 • вміти виявляти рівень психологічного здоров’я сім’ї.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • соціальна психологія,
 • психологія особистості.
Зміст навчального модуля: 
 • Об’єкт, предмет і завдання психології шлюбно-сімейних стосунків
 • Процес і методи соціально-психологічних досліджень сімейно-шлюбних стосунків;
 • Форми організації шлюбно-сімейних відносин в історичному контексті;
 • Тенденції розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків на сучасному етапі;
 • Функціонально-рольова структура сімейних відносин;
 • Порушення структури і функціонування сімейної системи;
 • Динаміка шлюбно-сімейних стосунків;
 • Специфіка сімейного і подружнього конфлікту Аналіз причин конфліктів у шлюбі та сім’ї;
 • Шляхи профілактики дестабілізуючих явищ у шлюбно-сімейних стосунках.
Рекомендована література: 
 1. Андреева Т. Семейная психология. — Санкт-Петербург, 2005.
 2. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического консультирования. — Москва, 1989.
 3. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї. — Київ, 2001.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська