Психологія особистості

Код модуля: 
ППСУ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 56 (лекції — 28, практ. — 28), сам. роб. — 34 год.
Лектори: 
к.пс.н. доц., Семків І.І.
Результати навчання: 
 • Знати загальні закономірності формування структур особистості.
 • Знати механізм взаємозв’язку спадкових та соціальних чинників формування особистості.
 • Уміти самостійно аналізувати соціально-психологічні теорії особистості.
 • Уміти будувати рекомендації щодо покращення соціально-психологічної адаптації особистості.
 • Уміти здійснювати консультативну та корекційну роботу особистості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • загальна психологія
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття особистості та її структурних елементів;
 • Психоаналітичний підхід до розуміння природи особистості;
 • Теорія біхевіоризму;
 • Когнітивний напрям у психології особистості;
 • Гуманістичні теорії особистості;
 • Диспозиційні теорії особистості;
 • Екзистенційний підхід у психології особистості;
 • Феноменологічне розуміння особистості.
Рекомендована література: 
 1. Титаренко Психологія особистості. К., 2009 Гапон Н.П. Соціальна психологія. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008.
 2. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — Санкт-Петербург: Питер, 1997.
 3. Теории личности в западноевропейской и американской психологии. — Изд: Дом «Бахрай», − 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська